Domeni i hosting
Početna stranica > Novosti

SAD: Po­li­ti­ka pre­ma Sr­bi­ji ni­je se pro­me­ni­la, i u stva­ri je osta­la ista du­gi niz go­di­na

SAD:  Po­li­ti­ka pre­ma Sr­bi­ji ni­je se pro­me­ni­la, i u stva­ri je osta­la ista du­gi niz go­di­na
30.11.2019. god.
„Iz­me­đu Sr­bi­je i Ru­si­je i srp­skog i ru­skog na­ro­da po­sto­ji iskre­no isto­rij­sko pri­ja­telj­stvo i sva­ko nor­ma­lan bi mo­gao da se pi­ta za­što i ko­me ta­kvi do­bri od­no­si mo­gu da sme­ta­ju”


Ame­rič­ka po­li­ti­ka pre­ma Sr­bi­ji ni­je se pro­me­ni­la, i u stva­ri je osta­la ista du­gi niz go­di­na. Mi raz­u­me­mo in­te­res Sr­bi­je da raz­vi­ja po­zi­tiv­ne od­no­se s ni­zom part­ne­ra i oče­ki­va­li bi­smo da će i osta­li srp­ski part­ne­ri po­ka­za­ti slič­no po­što­va­nje i po­dr­šku za srp­ske stra­te­ške ci­lje­ve”, ka­žu za „Po­li­ti­ku” u am­ba­sa­di SAD, od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje da li bi iz­ve­štaj Pen­ta­go­na, u ko­me se ka­že da je Sr­bi­ja naj­po­pu­stlji­vi­je okru­že­nje ka­da je reč o ru­skom uti­ca­ju na za­pad­nom Bal­ka­nu, mo­gao da uti­če na bu­du­ći kurs Va­šing­to­na pre­ma Be­o­gra­du.


Iz­ve­štaj Pen­ta­go­na da­ti­ra iz ma­ja ove go­di­ne, ali je sa­da ak­tu­e­li­zo­van zbog iz­ja­ve Edvar­da Džo­ze­fa, pro­fe­so­ra Uni­ver­zi­te­ta Džon Hop­kins u Va­šing­to­nu. On je po­ru­čio da oce­ne ame­rič­kog mi­ni­star­stva od­bra­ne o to­me da je Sr­bi­ja in­ten­zi­vi­ra­la sa­rad­nju s Ru­si­jom ot­kad je na vla­sti SNS, po­tvr­đu­ju „ono u šta se du­go sum­nja­lo” i da za­to mo­ra da se pro­me­ni od­nos Za­pa­da pre­ma Alek­san­dru Vu­či­ću. U ame­rič­koj am­ba­sa­di pod­se­ća­ju i da je am­ba­sa­dor En­to­ni God­fri ne­dav­no ob­ja­snio da je u stra­te­škom in­te­re­su SAD da se Sr­bi­ja raz­vi­ja kao mo­der­na, de­mo­krat­ska, pro­spe­ri­tet­na evrop­ska dr­ža­va, ko­ja je u mi­ru sa su­se­di­ma i ko­ja de­mon­stri­ra pu­no po­što­va­nje vla­da­vi­ne za­ko­na i po­sve­će­na je ga­ran­to­va­nju pra­va svih nje­nih gra­đa­na.

„U pot­pu­no­sti po­dr­ža­va­mo na­ve­de­ni cilj Sr­bi­je u evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma i član­stvu u EU. Ta­ko­đe po­štu­je­mo srp­sku po­li­ti­ku voj­ne ne­u­tral­no­sti. Naš an­ga­žman sa Sr­bi­jom – i ame­rič­kom teh­nič­kom po­mo­ći, ko­ja se u ve­li­koj me­ri re­a­li­zu­je pre­ko USA­ID-a – ima za cilj da po­mog­ne Sr­bi­ji u po­sti­za­nju za­cr­ta­nog ci­lja, evrop­ske in­te­gra­ci­je”, ka­žu u am­ba­sa­di za Politiku. U iz­ve­šta­ju Pen­ta­go­na se ta­ko­đe na­po­mi­nje i da je „na­kon 2012. go­di­ne Srp­ska na­pred­na stran­ka pred­u­ze­la ko­ra­ke ka­ko bi po­ve­ća­la voj­nu sa­rad­nju s Ru­si­jom” kao i da je ta sa­rad­nja re­zul­ti­ra­la pot­pi­si­va­njem ugo­vo­ra o stra­te­škoj sa­rad­nji u no­vem­bru 2013. i da je­di­no Sr­bi­ja od ze­ma­lja za­pad­nog Bal­ka­na ima pot­pi­sa­ne ugo­vo­re o sa­rad­nji u obla­sti bez­bed­no­sti.

A ju­če, dan na­kon što su Džo­ze­fo­ve po­ru­ke us­ko­me­ša­le stra­sti, u Be­o­gra­du je bo­ra­vio za­me­nik ru­skog mi­ni­stra spolj­nih po­slo­va Alek­san­dar Gru­ško i sa­stao se sa srp­skim dr­žav­nim vr­hom. Po­se­ta je deo pri­pre­ma za su­sret Vla­di­mi­ra Pu­ti­na i Alek­san­dra Vu­či­ća u So­či­ju 4. de­cem­bra. Vu­čić je ru­skom zva­nič­ni­ku re­kao da sa­sta­nak s Pu­ti­nom oče­ku­je s ve­li­kom na­dom i iz­ra­zio za­do­volj­stvo di­na­mi­kom su­sre­ta vi­so­kih zva­nič­ni­ka dve ze­mlje. Is­ta­kao je, ta­ko­đe, da je za nje­ga taj su­sret od iz­u­zet­nog zna­ča­ja, pri­li­ka za sa­dr­ža­jan raz­go­vor i raz­me­nu sta­vo­va o glo­bal­nim i re­gi­o­nal­nim pi­ta­nji­ma, kao i naj­va­žni­jim pi­ta­nji­ma srp­sko-ru­ske sa­rad­nje, po­seb­no eko­nom­ske.Alek­san­dar Gru­ško: Mno­ge sna­ge že­le da Bal­kan i Sr­bi­ju pre­tvo­re u are­nu po­li­tič­ke kon­fron­ta­ci­je i sta­ve je pred ve­štač­ki iz­bor iz­me­đu Ru­si­je i Za­pa­da (Foto Predsedništvo Srbije)

Pred­sed­nik je za­hva­lio Ru­si­ji za raz­u­me­va­nje na­ših dr­žav­nih i na­ci­o­nal­nih in­te­re­sa i ak­tiv­nu po­dr­šku u oču­va­nju te­ri­to­ri­jal­nog in­te­gri­te­ta i su­ve­re­ni­te­ta, po­seb­no u me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Ta­ko­đe je za­hva­lio ru­skim zva­nič­ni­ci­ma što če­sto po­se­ću­ju Sr­bi­ju jer to go­vo­ri o že­lji Ru­si­je da odr­ža­va bli­ske od­no­se s na­šom ze­mljom. Vu­čić je na­gla­sio i da Sr­bi­ja osta­je ver­na svo­joj po­li­ti­ci voj­ne ne­u­tral­no­sti, što će, na­ja­vio je, ja­sno i ne­dvo­smi­sle­no po­tvr­di­ti usva­ja­njem od­go­va­ra­ju­ćih stra­te­ških do­ku­me­na­ta.

Ko­men­ta­ri­šu­ći iz­ve­štaj Pen­ta­go­na, Ivi­ca Da­čić je po­sle su­sre­ta s Gru­škom re­kao da su „na­še ru­ke otvo­re­ne za za­gr­lja­je, sa­mo fa­le ru­ke ko­je bi se gr­li­le s na­ma”. Gru­ško ni­je go­vo­rio o iz­ve­šta­ju jer, ka­ko je re­kao, kao di­plo­ma­ta ne ko­men­ta­ri­še tekst ko­ji ni­je či­tao, ali je po­ru­čio da se Ru­si­ja za­la­že za to da Bal­kan bu­de mir­no, sta­bil­no pod­ruč­je Evro­pe. Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, mno­ge sna­ge že­le da Bal­kan i Sr­bi­ju pre­tvo­re u are­nu po­li­tič­ke kon­fron­ta­ci­je i da te iste sna­ge že­le da ih sta­ve pred ve­štač­ki iz­bor iz­me­đu Ru­si­je i Za­pa­da. „Iz­me­đu Sr­bi­je i Ru­si­je i srp­skog i ru­skog na­ro­da po­sto­ji iskre­no isto­rij­sko pri­ja­telj­stvo i sva­ko nor­ma­lan bi mo­gao da se pi­ta za­što i ko­me ta­kvi do­bri od­no­si mo­gu da sme­ta­ju”, re­kao je Gru­ško.

Ana­li­ti­čar Vla­de Ra­du­lo­vić sma­tra da su ovo sve po­li­tič­ke po­ru­ke Be­o­gra­du i da to ne zna­či da se tre­ba s ne­kim za­me­ra­ti. Či­nje­ni­ca je, sma­tra on, i da će Sr­bi­ja mo­ra­ti što pre da se opre­de­li. „Mi se bo­ri­mo da oču­va­mo po­li­ti­ku voj­ne ne­u­tral­no­sti. Ta­ko­đe je či­nje­ni­ca i da ima­mo in­te­ziv­nu sa­rad­nju s NA­TO-om, ka­ko sa sa­ve­zom, ta­ko i bi­la­te­ral­no sa ze­mlja­ma čla­ni­ca­ma NA­TO-a. Ali je či­nje­ni­ca i da je in­te­zi­vi­ra­na sa­rad­nja s Ru­si­jom, i to ka­ko voj­no–voj­na kroz raz­li­či­te za­jed­nič­ke ve­žbe, ta­ko i voj­no-teh­nič­ka kroz na­bav­ku voj­ne opre­me. Na vi­so­kom ni­vou je i po­li­tič­ka sa­rad­nja, pre sve­ga u bor­bi za Ko­so­vo”, ka­že Ra­du­lo­vić i do­da­je da se to mo­ra sa­gle­da­ti, ima­ju­ći u vi­du da je Ru­si­ji za­pad­ni Bal­kan u fo­ku­su jer ov­de ima­ju stra­te­ške in­te­re­se. A ta­kvi od­no­si, ka­že, po­či­nju da sme­ta­ju ne­kim pla­no­vi­ma Va­šing­to­na, mo­žda i onim za član­stvo Sr­bi­je u NA­TO-u.

Jelena Cerovina, Politika


  • Izvor
  • foto: © RIA Novosti / Vera Monahova/ vostok.rs


Komentara (0) Ostavite Vaš komentar Objavite novost

NOVOSTI IZ RUBRIKE

Mitropolija crnogorsko-primorska organizuje svečanu proslavu Svetog Simeona Mirotočivog u Podgorici. Ove godine Svetosimeonov


Arhiepiskop cetinjski Mitropolit crnogorsko-primorski g. Amfilohije predvodio je krsni vhod ulicama Risna nakon molebna Presvetoj Bogorodici koji je služen u risanskoj crkvi Svetih apostola Petra i Pavla.

Nakon molebna za očuvanje svetinja, budvani su od Crkve Svete Trojice do crkve Svetke Petke molitvenim krsnim hodom još jednom dostojanstveno iskazali svoj stav o neustavnom i diskriminatornom Zakonu...


  Mitropolija crnogorsko primorska je poreski obveznik koji ne ispunjava obaveze, rekao je crnogorski premijer Duško Marković. Marković je rekao da u zahtjevu Poreske uprave Mitropoliji da plati poreski dug, nema...

"Verujem da Srbija na mnogo bolji način može da ulaže dragocena sredstva, izgrađuje infrastrukturu i otvara radna mesta, što bi mladim građanima Srbije gradilo veru u bolju budućnost. Umesto...


"Zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti Crna Gora se suočava sa višestrukim udarima, iznutra i izvana, kroz otvorenu spregu crkve s nacionalističkim vansistemskim djelovanjem, usmjerenim na urušavanje pravnog poretka i...


Ostale novosti iz rubrike »