Почетна страница > Новости
Славица Јовановић

СТАТУТ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА: ЧУВАРИ МОЈСИЊСКЕ СВЕТЕ ГОРЕ

Славица Јовановић | Славица Јовановић   | 08.09.2017.
СТАТУТ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА: ЧУВАРИ МОЈСИЊСКЕ  СВЕТЕ ГОРЕ

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА: ЧУВАРИ МОЈСИЊСКЕ  СВЕТЕ ГОРЕ
У складу са одредбама чл. 11 и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на Скупштини удружења одржаној дана -------. 2016. године  У Ћићевцу, усвојен је

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА: ЧУВАРИ МОЈСИЊСКЕ  СВЕТЕ ГОРЕ;

Област остваривања циљева
Члан 1.
Удружење грађана ЧУВАРИ МОЈСИЊСКЕ  СВЕТЕ ГОРЕ, (у даљем  тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у образовању васпитању омладине из земље и иностранства области, туризма, екологије, историје, археологије, културе, вере, уметности, рекреативног спортског образовања и развијање српске традиције.
Циљеви удружења
Члан 2.
-стварање услова за развој свих грана туризма,
-стварање услова за бављење уметношћу - организовање уметничких кампова, радионица, курсева, сусрета и уметничких перформанса
-активно подучавање из области музике, културе, уметности, историје, археологије, вере и екологије
-организовање обиласка објеката од значаја за историју, веру и културу.
-омогућавање и организовање одласка напредних талената на такмичења у земљи и инотранству,
- организовање семинара,кампова,трибина, конкурса, конференција, стручних скупова, концерата, промоција, фестивала , спортских, музичких и уметничких такмичења и уметничких перформанса
- издавање билтена, докумнетарних и других писаних, електронских информација из области музике, спорта, културе, уметности, историје, археологије, вере, екологије
-сарадња са осталим институцијама као и удружењима у земљи и иностранству са циљем унапређивања и промоције напред наведених циљева.
-унапређивање заштите животне средине, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите животне средине, организацију активности на рехабилитацији угрожених подручја, као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса у погледу поступања са отпадним материјалима.
-Рад на повезивању свих чинилаца укључених у област примењене екологије: физичких и правних лица, приватног,  јавног и цивилног сектора,
-Стварање мреже заинтересованих за еколошке акције, пројекте и програме и укључивање националне мреже и међународну сарадњу.
-организовање услова за економичне набавке квалитетне опреме за остваривање циљева.
-прикупљање спонзорских и донаторских уплата ради остваривања циљева,
- други послови од заједничког интереса.

Начин остваривања циљева
Члан 3.
Удружење у остварењу циљева:
- Пружа помоћ члановима у стварању услова за остваривање статутарних циљева, на основу закона и других прописа,
- врши програмску припрему, продукцију, организовање, јавних наступа, фестивала, такмичења, уметничких перформанса , гостовања и мултимедијалне презентације у земљи и иностранству,
- организује и учествује на трибинама, такмичењима, семинарима, камповима, мајсторским курсевима и стручним скуповима у земљи и иностранству,
- може објављивати књиге, збирке, приручнике , публикације, часописе, документарне филмске записе као оснивати електронске медије,


-промовише васпитно –образовне вредности целокупне културе и уметности кроз стручне радионице, курсеве, предавања, трибине, конференције, стручне скупове, кампове, семинаре, јавне културне и еколошке догађаје.
- организује и контактира стручне раднике и експерте ради остварења наведених циљева,  
- сарађује и контактира са другим сличним удружењима, међународним, владиним и невладиним ораганизацијама, школама, електронским и писаним медијима и свима који могу да учествују у остварењу наведених циљева.

Назив и седиште
Члан 4.
Назив Удружења је: ЧУВАРИ МОЈСИЊСКЕ  СВЕТЕ ГОРЕ ,  Удружење има седиште у Ћићевцу у уликци Косметска број 8. Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије и ван Републике Србије. Удружење може остварати огранке и подружнице са седиштем у другим градовима Србије, који су организациони делови удружења.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 5.
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Председнику Удружења . Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника, родитеља о давању сагласности. За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов родитељ или законски заступник.
Члан 6.
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника. Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења. Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Председника Удружења. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства
Члан 7.
Члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Председник удружења . Унутрашња организација
Члан 8.
Органи Удружења су Скупштина и Председник Удружења. Функцију лица овлашћеног за представљање и заступање Удружења врши Председник Удружења а у његовом одсуству Председник Удружења може именовати заменика.
Члан 9.
Скупштина удружења је највиши орган Удружења и чине је сви његови чланови. Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Председника удружења као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Председнику удружења у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. Седницу скупштине сазива Председник удружења писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Скупштина:
1)усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
2)доноси дугорочне и годишње програме рада
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) бира и разрешава Председника Удружења
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Председника Удружења;
6) разматра и усваја годишњи финансијски план и усваја завршни рачун
7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
8)Утврђује политику и платформу сарадње са међународним организацијама и домаћим и иностраним финансијско-кредитним институцијама и у оквиру тога доноси одговарајуће одлуке
9) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
10)Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.
11)Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
12)За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.
Члан 10.
Председник удружења је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом. Мандат Председника Удружења траје пет (5) године и може се поново бирати на исту функцију.


Члан 11.
Председник Удружења заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца. Заменик Председника Удружења је овлашћен да, у одсуству Председника Удружења, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.
Члан 12.
Председник удружења:
1) организује и води пословање Удружења
2) заступа и представља Удружење према трећим лицима
3) стара се о законитости рада Удружења и одговара за законитост рада Удружења
4) одлучује о ангажовању лица за послове у Удружењу, о престанку ангажовања и њиховој одговорности у вези са повереним пословима
5) поверава посебне послове појединим члановима
6) даје смернице запосленима за остваривање пословне политике
7) доноси финансијске одлуке
8)доноси опште акте које не доноси Скупштина
9)одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање једне трећине чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна , који подноси Скупштини на усвајање
10)одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25 став 2 закона о Удружењима и , по потреби , одређује посебног заступника Удружења за тај поступак
11) одлучује о другим питањима за која нису , законом или овим Статутом овлашћени други органи Удружења. Остваривање јавности рада
Члан 13.
Рад Удружења је јаван. Председник Удружења се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин. Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 14.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. Удружење може приступити међународним удружењима.
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 15.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација, поклона, игара на срећу, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре, кампове, организовањем фестивала, такмичења и других облика образовања из области које су наведене у статуту удружења, као и продајом публикација, писањем пројеката за друга лица кроз институције и производа насталих као резултат едукативних радионица Привредна делатност којом се стиче добит.Престанак рада удружења
Члан 16.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом. Поступање са имовином удружења у случају престанка рада Удружења
Члан 18.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.
Изглед и садржина знака, логотипа и печата
Члан 19.
Удружење има свој знак, логотип и печат. Логотип удружења садржи скраћен назив удружења уз додатак одговарајућег цртежа-амблема (Кула војводе Пријезде у Г.Сталаћу), Печат удружења је округлог облика који по ободу има исписан назив удружења на србском језику ,, ЧУВАРИ МОЈСИЊСКЕ  СВЕТЕ ГОРЕ  “Ћићевац“, а у средини знак удружења. Одлуку о детаљима визуелног идентитета и њиховој промени доноси Председник удружења. Завршне одредбе
Члан 20.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о Удружењима.
Члан 21.
Овај статут обавезује уговорне стране даном доношења а као општи акт Удружења ступа на снагу у тренутку уписа у регистар. Измене и допуне овог статута биће валидне само ако су у писаној форми и ако постоји сагласност чланова предвиђеним овим статутом.
Председавајући оснивачке скупштине
Удружења  Живановић Владан
Коментара (0) Оставите Ваш коментар Објавите новост < Предходна новост Следећа новост >
Остале новости


Остале новости из рубрике »